zajímavé místo v srdci Českého středohoří

Rybářství

Ryby  (Pisces)
Labe - v posledních  letech se začala výrazněji zlepšovat kvalita vody a její čistota. To se projevilo na rozšíření spektra druhového zastoupení všech vodních živočichů, především však ryb. Na celém toku jsou hojně zastoupeny plotice obecná (Rutilus rutilus), cejn velký (Abramis brama), cejnek  malý (Blicca bjoerkna). Hojně se vyskytuje i okoun říční (Perca fluviatilis) a bolen dravý (Aspius aspius). V poslední době se zvyšuje výskyt oukleje obecné (Alburnus alburnus) a candáta obecného (Stizostedion lucioperca), který se dobře rozmnožuje a stává se výrazným konkurentem štiky obecné (Esox lucinus), která je více zranitelná ve stadiu plůdku, což je příčinou jejího úbytku. Ubývajícím druhem je i hrouzek obecný (Gobio gobio). Naopak populace sumce velkého (Silurus glanis) roste. Stabilizované stavy populací vykazují všechny formy kapra obecného (Cyprinus carpio), karas obecný (Carassius carassius), lín obecný (Tinca tinca), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), ježdík obecný (Acerina cernus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), amur bílý (Ctenopharyngodon idella).
Zřídka se v některých úsecích řeky vyskytují parma obecná (Barbus barbus) a podoustev obecná (Vimba vimba), výjimečně byl zaznamenán výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis), tolstolobika pestrého (Aristichthys nobilis) a jelce jesena (Leuciscus idus ab. ofreus). Každoročně jsou uloveny 2 - 3 kusy pstruha obecného (Salmo trutta) a pstruha duhového (Salmo gardneri irideus), kteří se do Labe dostávají z postranních přítoků. V roce 1993 byly   uloveny 2 ex. jesetera velkého (Acipenser sturio) u Ústí n. L., pocházející patrně ze sádek v SRN. Jako velký problém se nyní objevilo přemnožení introdukovaného sumečka amerického (Istrulurus nebulosus), který se zde velice dobře adaptoval a v podstatě nemá přirozené nepřátele. Vlivem nedostatku potravy začal žrát malé rybky, ostatní druhy ryb přicházejí o značné množství potravy a teritoria na vytírání. Za zcela vyhynulého považujeme v Labi lososa obecného (Salmo solar), jehož poslední jedinec byl u Ústí n.L. uloven 22.12.1949. Příčinami jsou výstavba plavebních stupňů a znečištění toku. Výskyt úhoře  říčního (Anquilla anguilla) je omezen pouze na každoroční vysazování úhořího monté. Ve srovnání s obdobím před r. 1949 je zde patrný značný kvalitativní i kvantitativní
úbytek ryb, jehož příčinami jsou m.j. i nevhodné úpravy břehů, ústup pobřežní vegetace a lodní doprava, která vlnobitím vyhazuje velké množství jiker v době tření na břeh. 

Rybářství

V historii mělo rybářství na území Českého středohoří významné místo mezi hospodářskými činnostmi člověka pouze na toku Labe, částečně na dolních úsecích jeho velkých přítoků Ploučnice a Bíliny. Tehdy ještě čisté a neregulované řeky byly hojně zarybněné, vedle běžných druhů ryb se sezóně lovily i ryby tažné, hlavně losos. Nynější přírodní podmínky v oblasti Českého středohoří neumožňují významnější rozvoj rybářství.  Chov ryb na tomto území zastřešuje Český rybářský svaz, který  na tomto teritoriu má, nebo alespoň do něj zasahuje 11 revíry pstruhových a 14 revíry mimopstruhových vod. Obhospodařuje všechny říční toky, větší potoky a řadu menších rybníků. Do pstruhových vod jsou vysazovány pouze lososovité ryby - pstruh obecný a  lipan. Na mimopstruhové vody jsou vysazovány tyto druhy: kapr, štika, lín, candát, sumec, úhoř; méně často: tloušť, bolen, mník.

V posledních  letech  možno pozorovat řadu trendů s pozitivním dopadem na rybářství: zvýšenou výstavbou čističek se zlepšuje kvalita vody, obnovují se staré zaniklé rybníky a zakládají nové, realizují se projekty revitalizace regulovaných vodních toků, včetně budování rybochodů. Avšak oproti minulým desetiletím nápadně vzrostlo pytláctví. Ze strany rybářů se množí stížnosti na volavky a kormorány.

Tok Labe v Libochovanské kotlině spadá do rybářského revíru 441 023 - LABE 6-7 ( Mimopstruhové revíry - Severočeský, MO Ústí nad Labem, 14 km, 240 ha ).

Popis revíru
Od tělesa zdymadla ve Střekově až ke km 55 v k. ú. obce Litochovice (Tři kříže) mimo přítoky.
Lov ryb z plavidel povolen. Zákaz lovu ryb v překladišti ve Vaňově na levém břehu Labe v ř. km 67,5 až 68,7.
Alternativní názvy revíru na MRKu: LABE 6 - 7 - ÚN Střekov, 441 023, 441023, Labe 6-7 - ÚN Střekov, Labe 6-7

Zápisy v Můj lov z revíru Labe 6-7
8.8.2010 - makáč10.7.2010 - Borůwek13.8.2007 - b.gun

Trofejní úlovky z revíru

cejn velký - 61 cm,

3.200 g cejn velký - 59 cm,

3.000 g cejn velký - 56 cm,

2.000 g cejnek malý - 40 cm,

? kapr obecný - 90 cm,

13.000 g úhoř říční - 87 cm,  

1.000 g úhoř říční - 86 cm,

 

 

22.8.2008 v k.ú. Dolní Zálezly byl v Labi uloven chatařem p. Hrabákem  sumec, který vážil 27 kg a jeho délka byla 160 cm. 

Sumec chataře p. Hrabáka

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode