zajímavé místo v srdci Českého středohoří

Kamenolom Prackovice n.L.

Vytěžený čedičový kamenolom se nachází zhruba 2km severozápadně od obce Prackovice nad Labem. Těžbou byl dotčen vrch s názvem Velký Debus (404 m) a Liščí vrch (391m) a to od jihu a východu. Nadmořská výška plata těžby  je průměrně 315m.
Celé území je značně kopcovité s ostře modelovanými svahy, sklonu až 40º. Pouze na SZ mezi severním svahem Velkého Debusu a Liščím vrchem je v úrovni 355 m sedlo s probíhající cestou.
Původní terén je prakticky celý porostlý listnatými stromy a křovisky, místy smíšeným lesem.
Stručná historie lomu:
První těžba ( bez udání přesného data) se uvádí v tzv. Šichlově lomu již koncem 19.století. V době 1. světové války zde strojně těžil p. Schneider, roku 1926 firma Lana z Prahy. V této době byla těžba spojena s Prackovickým nádražím lanovkou.

V r. 1939 převzala výrobu firma A.C. Vagener a spol. z Lipska.

Dne 15.6.1945 přešel lom do národní správy p. Františka Vaňkáta. Po válce - 1.8.1945 v lomu pracovali 3 němečtí dělníci, 1.11.1945 26 dělníků ( z toho 22 Němců ) a 1.2.1946 již 42 dělníků ( z toho 29 Němců).

Od r.1948 byl lom spravován n.p. Severočeský průmysl kamene ( SEVEROKÁMEN ). Původní lanovka byla nahrazena jednokolejnou svážnou dráhou. Stopy po této svážné dráze jsou dodnes na místě zjevné ( násep, podjezd silnice, betonové patky původní lanovky, betonové násypky nad bývalou vlečkovou kolejí v obvodu ž.st.).

Geologické poměry této lokality náležící k jižnímu okraji centrální části Českého středohoří jsou velmi pestré:
Tufogenní usazeniny, tufy a tufity
Čedičové horniny tercieru
Svahové hlíny a zhliněné sutě – kvarter

Na ložisku Prackovice nebyl až do r.1968 prováděn geologický průzkum a těžba byla generelně orientována směrem k vrcholu Velkého Debusu. V srpnu 1969 došlo k náhlému sesuvu JZ poloviny lomové stěny na plato lomu. Tímto sesuvem došlo ke střetu zájmů mezi těžařem a Ředitelstvím dálnic Praha. Bylo ohroženo území na západním okraji DP, kde byl projektován průtok větve dálnice D-8 Lovosice – Rájce. V tomto území byl později OBÚ  Most určen ochranný pilíř a ochranné pásmo dálnice v ostatním území bylo stanoveno na 106m od její osy.
Po dotěžení zásob na lokalitě Velký Debus byla těžba orientována na Liščí vrch. V průběhu ledna 1978 došlo zde k rozsáhlému sesuvu v severní části lomové stěny. Tento sesuv byl z větší části odtěžen. 
Vzhledem k nesjízdnosti strmých svahů nebyla na ložisku prováděna skrývka. Skrývkové zeminy byly spolu se surovinou a odpadem těženy a po úpravě odkládány do odvalových hald a to na JZ podél svážné dráhy a dále podél celého východního okraje plata. Svahové hlíny jsou tmavě hnědošedé, hnědé a šedohnědé. Z míst výskytu zpěněného čediče obsahují množství nepravidelných úlomků a čedičových sutí s balvany do 60cm.

Pamětníci vzpomínají, že v poválečné době  došlo v prackovickém lomu k několika nešťastným událostem. Dne 17. června roku 1947 kolem 11. hodiny zahynuli tři lidé při přípravě  komorového odstřelu. Pro iniciaci odstřelu mělo být tehdy vyzkoušeno pět prachových rozbušek pocházejících ještě z válečného arzenálu. Po zapálení zápalné šňůry bohužel ani jedna rozbuška neexplodovala. Proto se po předepsané době pracovníci vrátili zpět do kaverny, aby tyto prachové rozbušky vyměnili za elektrické. Při tom se patrně poslední prachová rozbuška opožděně  rozdoutnala a nastal výbuch. Na místě zahynul  devětatřicetiletý národní správce  p. František Vaňkát. Další jeho dva  zranění spolupracovníci, dozorující vyšší armádní důstojník a jeden dělník zemřeli po cestě do nemocnice. O 12 let později 6.března 1959    utrpěl smrtelnou nehodu p. Stanislav Bubínek při šramování ve stěně lomu . Při této práci, když  byl zavěšen na laně ve stěně, došlo ke zřícení uvolněných kamenů, které ho zasáhly a způsobily mu smrtelné zranění. Další tragédie postihla p. J.Sejkoru, který při odstřelu nadměrného bloku kamene přišel o ruku. V srpnu 1969 se jinému  pracovníkovi stalo , že při bagrování byl i s bagrem zavalen . Měl ale štěstí a vyvázl bez zranění.

KAMENOLOM PRACKOVICE N.L. A  DÁLNICE D8

V nedávné době byl prostor lomu staveništěm dálnice. Plato lomu tvoří spojovací úsek dálniční trasy mezi estakádou Prackovice a jižním portálem tunelu Prackovice. Podrobněji o dálnici D8 pojednává 7.zastavení VNS.

 

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode